KHU CÔNG NGHIỆP LG TRÀNG DUỆ

Bê tông Phúc Tiến đã cung cấp bê tông thương phẩm, cọc bê tông cho các hạng mục công trình thuộc dự án của LG ELECTRONICS.